Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním vašich údajů, jak je uvedeno v těchto zásadách GDPR. polečnost Anodius se zavazuje chránit důvěrnost a soukromí svěřených informací. V rámci této základní povinnosti se společnost Anodius zavazuje k náležité ochraně a používání osobních údajů, které byly shromážděny prostřednictvím jejich webových stránek společnosti. Obecně je naším záměrem shromažďovat pouze ty osobní údaje, které návštěvníci našich webových stránek poskytnou dobrovolně, abychom mohli těmto osobám nabízet informace a/nebo služby, případně nabízet informace o pracovních příležitostech. Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se dozvěděli více o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme osobní údaje, které jsme obdrželi.

 • Správa osobních údajů

  Správce stránky – společnost Anodius CZ, s.r.o. odpovědná za zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/EC (dále jen GDPR) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Naše pravidla ochrany údajů jsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů: společnost Anodius CZ, s.r.o. (dále jen společnost Anodius), Na poříčí 1047/26, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 03153541, DIČ: CZ03153541, Tel.: +420 (2) 262 17678, E-mail: gdpr (zavináč) anodius.com.

 • Dotčená osoba

  Dotčenou osobou je žadatel o zasílání newletterů nebo o poskytnutí informací (kontaktní formulář).

 • Seznam osobních údajů, které o vás zpracováváme

  Jako návštěvník nemusíte pro používání webových stránek poskytovat žádné osobní údaje. Tyto webové stránky shromažďují pouze osobní údaje, které jsou výslovně a dobrovolně poskytnuty návštěvníky. Tyto informace se skládají z a) Základních identifikačních údajů – jména a příjmení; b) Kontaktních údajů – adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy. Výše uvedené osobní údaje získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje zahrnují žádosti o zasílání newsletterů nebo kontaktní formuláře. Osobní údaje mohou pocházet také z  veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje mohou pocházet také od třetích stran, které jsou oprávněny s nimi nakládat. Můžeme také ukládat a uchovávat jakýkoli obsah, který nám poskytnete, mimo jiné včetně příspěvků na jakýchkoli blozích, fórech a dalších aplikacích a službách sociálních médií, které můžeme poskytovat.

 • Informace ze záznamů, soubory cookie a webové majáky

  Tato stránka shromažďuje standardní informace z internetového záznamu, včetně vaší IP adresy, typu a jazyka prohlížeče, časů přístupu a odkazujících webových adres. Abychom zajistili, že tato webová stránka bude dobře spravována a dále usnadnili lepší navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb ke shromažďování souhrnných údajů  používat také soubory cookie nebo webové majáky (elektronické obrázky, které umožňují těmto webovým stránkám počítat návštěvníky, kteří navštívili určitou stránku a získat přístup k určitým souborům cookie). Soubory cookie obsahují malé množství informací a do vašeho počítače nebo jiného zařízení jsou stahovány serveremtéto webové stránky. Váš webový prohlížeč poté při každé další návštěvě odešle tyto soubory cookie zpět na tuto webovou stránku, aby vás mohl rozpoznat a zapamatovat si například vaše uživatelské preference. Podrobnější informace o souborech cookie a jejich fungování naleznete na adrese http://www.aboutcookies.org. Kdykoli použijete tuto webovou stránku, informace mohou být shromažďovány pomocí souborů cookie a dalších technologií. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v tomto Prohlášení.

 • Účely zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme výhradně pro tyto účely: a) plnění obchodního účelu – kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy (vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné pro plnění smluvního vztahu a nelze je uzavřít smluvním vztahem); b) marketingové účely – nabídka produktů a služeb společnosti (nabídku vám můžeme poskytnout elekronickými prostředky, zejména e-mailovými zprávami, písemně nebo formou telefonického hovoru..

 • Právní základ

  Právní základ těchto údajů je podle čl. 6, odst. 1, písm. a) souhlas dotčené osoby a čl. 6, odst. 1, písm. b) plnění smlouvy (podle GDPR).

 • Doba uchování osobních údajů

  Souhlas udělujete společnosti na dobu trvání smluvního vztahu a následujících 5 let po ukončení takového smluvního vztahu nebo do okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláte. Pokud nejste a ani se nestanete klientem společnosti, bude váš souhlas uchováván po dobu 5 let od udělení nebo do doby, než jej odvoláte.

 • Poskytování informací třetím stranám

  Zpracovatelé – Naši obchodní partneři, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, rovněž dodržují zásady ochrany osobních údajů a uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (seznam zpracovatelů je k dispozici na vyžádání na adrese gdpr (zavináč) anodius.com): a) webhosting ; b) služby správce IT; c) e-mailový marketing; d) společnosti ve skupině. Veřejným institucím, jako jsou správní orgány, soudy nebo orgány činné v trestním řízení, budou osobní údaje poskytovány pouze v zákonem povoleném rozsahu. Zpracování osobních údajů probíhá v rámci členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Zpracování osobních údajů na území třetí země může probíhat pouze se souhlasem správce a za zvláštních podmínek stanovených v Nařízení GDPR.

 • Ochrana osobních údajů správcem

  Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje v co nejširší míře chránili před nežádoucím přístupem. Kromě zabezpečení provozního prostředí používáme v některých oblastech například metodu šifrování a registrační formulář na webových stránkách. Vámi zadané informace se následně přenášejí v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (Secure Socket Layer), aby se zabránilo zneužití údajů třetí stranou. Poznáte to tak, že ve stavovém řádku vašeho prohlížeče bude symbol zámku zamknutý a řádek URL bude začínat „HTTPS“. Ochrana údajů bude vždy aktualizována podle stavu techniky a softwaru.

 • Blogy, fóra, stránky wiki a jiná sociální média

  Na těchto webových stránkách mohou být umístěny různé blogy, fóra a další aplikace nebo služby sociálních médií, které vám umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli (společně jen „aplikace sociálních médií“). Veškeré osobní údaje nebo jiné informace, které poskytnete do jakékoli aplikace sociálních médií, mohou být čteny, shromažďovány a používány jinými uživateli dané aplikace sociálních médií, nad nimiž nemáme žádnou nebo jen malou kontrolu. Proto neneseme odpovědnost za použití, zneužití nebo zpronevěru jakýchkoli osobních údajů nebo jiných informací, které poskytnete do jakékoli aplikace sociálních médií, jinými uživateli.

 • Poskytnutím údajů prostřednictvím těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s tím, že

  Dotčená osoba dává správci výslovný a bezvýhradný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro výše uvedené účely ve výše uvedeném období a rozsahu. Dotčená osoba má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje.

 • Vaše práva při zpracování osobních údajů

  Správné zpracování vašich osobních údajů je pro naši společnost důležité a jejich ochrana je samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva: a) Právo na přístup k údajům: Máte právo na potvrzení, že osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracování, kategoriím dotčených osobních údajů, příjemcům nebo kategoriím příjemců, době uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o svých právech, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky pro předávání osobních údajů třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů; b) Právo na opravu: Máte právo na to, aby byly vaše nesprávné osobní údaje bez zbytečného odkladu opraveny nebo doplněny, přičemž opravu můžete provést sami nebo o ni požádat správce; c) Právo na vymazání: Máte právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány, jsou-li splněny podmínky uvedené v GDPR (právo na vymazání máte zejména tehdy, pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, právo na vymazání se neuplatňuje zejména tehdy, je-li zpracování osobních údajů nezbytné k prokázání, prosazování nebo obhajování právních nároků správce nebo třetích osob; d) Právo na omezení zpracování: v případech uvedených v GDPR (např. pokud zpochybňujete správnost osobních údajů nebo zpracování není zákonné nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro uvedené účely, ale potřebujete je vy k prokázání, prosazení nebo obhajobě zákonných práv) máte právo požadovat, abychom omezili jejich zpracování; e) Právo na přenosnost údajů: v případech, na které se vztahuje GDPR (pokud jsou osobní údaje zpracovávány automatizovanými prostředky plnění smlouvy), máte právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požadovat, aby byly tyto osobní údaje předány jinému správci, a to předání osobních údajů přímo od nás jinému správci, pokud je toto předání technicky možné; f) Právo vznést námitku: pokud se zpracování osobních údajů provádí na právním základě oprávněného zájmu podle GDPR, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Tyto údaje nesmíme dále zpracovávat, pokud neprokážeme nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, prosazování nebo obhajobu našich zákonných práv nebo práv třetích stran. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se zpracovávají pro účely přímého marketingu; v případě, že je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů podle této věty, osobní údaje již nelze pro tyto účely zpracovávat; g) Právo odvolat souhlas: Pokud se zpracování osobních údajů provádí na právním základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které bylo na základě souhlasu provedeno před jeho odvoláním. Odvolání musí obsahovat informace o odvolání (vaše jméno a příjmení, adresu bydliště pro vaši identifikaci) a informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud si přejete dostávat jen vybrané nabídky, uveďte, o jaké nabídky se jedná, abychom vám mohli vyhovět. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze zaslat v písemné formě, abyste měli o svém odvolání řádný záznam. Nezapomeňte odvolání podepsat; Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu – místně příslušnému Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému dozorovému orgánu, zejména pokud se domníváte, že došlo k porušení zpracování osobních údajů.

 • Přístup k informacím

  Návštěvníci, kteří chtějí požádat o přístup ke svým informacím, aktualizovat své údaje nebo se odhlásit z odběru informací, by měli kontaktovat správce webu. V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy gdpr (zavináč) anodius.com nebo poštou na adresu Vyskočilová 1481/4, 140 00 Praha, Česká Republika, uchováme vámi poskytnuté informace(vaši e-mailovou adresu, případně vaše jméno, příjmení a telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na vaše dotazy nebo zpracovat vaši žádost, a vymažeme je, pokud již nebudou pro účely zpracování nezbytné, nebo omezíme zpracování, pokud máme zákonnou povinnost je uchovávat. Vysvětlení a případné informace o opatřeních, která přijmeme, vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce, v případě potřeby a s ohledem na složitost a počtu žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce a o prodloužení vás budeme informovat včetně důvodů.

 • Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času upravit nebo doplnit dle vlastního uvážení. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

 • Ochrana soukromí a osobních údajů dětí

  Služby poskytované správci nejsou primárně určeny pro osoby mladší 16 let; má-li však zájem využívat těchto služeb osoba mladší 16 let, její souhlas musí být písemný nebo schválený zákonným zástupcem této osoby.

 • Otázky návštěvníků

  Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho soukromí při používání těchto webových stránek, obraťte se na správce webu prostřednictvím kontaktního formuláře na podstránce „Kontakt“ nebo prostřednictvím e-mailu na adresu gdpr (zavináč) anodius.com. Tento dokument byl naposledy aktualizován 9. května 2022.